St. Brigit's R.C. church at Laghey / OHaganP

OHaganP
Patrick O'Hagan