St. Brigit's R.C. church at Laghey / KaneM

KaneM
Mary Kane 1857